Regulamin 2019

Regulamin rekrutacji zespołów do “Turnieju Trójgamicznego” – Mistrzostw Polski w Projektowaniu Gier Komputerowych

§1 Organizator

 1. Organizatorem Turnieju Trójgamicznego – Mistrzostw Polski w Projektowaniu Gier Komputerowych jest Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon” w Lublinie ul.Szpinalskiego 4/17.
 2. Turniej finansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”. Nazwa zadania: Turniej “TrójGAMEiczny – mistrzostwa Polski w projektowaniu gier komputerowych”
 3. Partnerem Turnieju Trójgamicznego jest Fundacja Lublin GameDev.

§2 Zasady rekrutacji

 1. Do Turnieju Trójgamicznego mogą zgłaszać się zespoły złożone z uczniów oraz nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia), które chcą zrealizować autorski pomysł na grę.
 2. W skład zespołu może wchodzić od 8 do 15 Uczestników – uczniów danej szkoły, oraz od 1 do 3 Opiekunów – nauczycieli z danej szkoły. 
 3. Wszystkie osoby w zespole muszą reprezentować tę samą szkołę. 
 4. Z jednej szkoły może być zgłoszonych kilka zespołów, ale żaden Uczestnik ani Opiekun nie może wchodzić w skład więcej niż jednego zespołu.
 5. Zespół może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 6. Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej projektu.
 7. Na zgłoszenie składają się:
 • Pomysł na grę: 
  • Tytuł gry, 
  • Opis gry, 
  • Unique Selling Points (cechy wyróżniające grę spośród innych podobnych gier), 
  • Opis przykładowego zadania jakie czeka gracza w grze.
 • Informacje o zespole: 
  • Kanton, czyli miasto do którego aplikuje zespół (Lublin, Katowice, Poznań) zależny od województwa, w którym znajduje się się szkoła, z której zgłaszany jest zespół,
Lublin Katowice Poznań
województwa:
lubelskie
mazowieckie
podkarpackie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
województwa:
małopolskie
śląskie
opolskie
dolnośląskie
województwa:
pomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
wielkopolskie
zachodnio-pomorskie
lubuskie
 • Dane szkoły, z której zgłasza się zespół, 
 • Członkowie zespołu (imiona i nazwiska, wybór jednej z trzech Profesji, czyli ścieżek tematycznych, dla każdego członka zespołu: programistyczna, graficzna, designerska),  
 • Opiekunowie zespołu (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
 • Film wideo z uzasadnieniem dlaczego zgłaszany zespół powinien wziąć udział w projekcie (miejsce na link).
 • W uzasadnionych wypadkach Organizator może zwrócić się do zespołów uczestniczących w rekrutacji o uzupełnienie danych w formularzu.
 1. Rekrutacja trwa od 13 listopada 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.

§3 Wyniki 

 1. Przesłanie zgłoszenia udziału w Turnieju Trójgramicznym nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem drużyny do projektu. 
 2. Drużyny zakwalifikowane do dalszego udziału w Turnieju Trójgamicznym zostaną wybrane na podstawie oceny formularzy zgłoszeniowych, w tym przede wszystkim oceny koncepcji gry.
 3. Ocena formularzy zgłoszeniowych zostanie dokonana w oparciu o subiektywne opinie członków/członkiń komisji powołanej przez Organizatora.
 4. W skład komisji wejdą: koordynator projektu, koordynator grywalizacji, reprezentant/ka partnera projektu, reprezentant/ka środowiska gamedev lub specjalista/tka z dziedziny rozwoju start upów.
 5. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie projektu 9 grudnia 2019 r.
 6. Drużyny zakwalifikowane do dalszego udziału w Turnieju zostaną zaproszone na odbywające się w grudniu Konferencje Przydziału. Odbędą się trzy Konferencje Przydziału. Po jednej w każdym Kantonie (Lublin, Katowice, Poznań). Na każdą konferencję zostanie zaproszonych 10 zespołów. Datę i program każdej Konferencji Przydziału Organizator zaprezentuje nie później niż 1 grudnia 2019.
 7. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

§4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przesyłanych w ramach rekrutacji jest Fundacja Teatrikon z siedzibą przy ul. Szpinalskiego 4/17, 20-860 w Lublinie
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji projektu, w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji Teatrikon (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO).
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
 4. Fundacja Teatrikon wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email d.figura@teatrikon.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacji Teatrikon wskazany w pkt. 1.Proszę pamiętać że, przed realizacją Państwa praw będziemy musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować.
 5. Osoby uczestniczące w rekrutacji posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Fundacja Teatrikon nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Uczestnik/ka posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Podanie organizatorowi wydarzenia danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia w ramach rekrutacji.